Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

De globala målen – för hållbar utveckling

”Filmen förklarade bra och jag lärde mig mycket om de Globala målen. Till exempel varför de finns och varför de är viktiga även för oss som bor i Sverige.” – Elev, 15 år

”Den var intressant! Man ska se filmen om man vill få en bra förklaring av de Globala målen.” – Elev, 15 år

FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en 15-års plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Dessa mål kallas de Globala målen, eller Agenda 30 för att de ska ha uppnåtts senast 2030.

Hur ska det gå till? Vilka är de Globala målen? Och vems ansvar är det att de Globala målen nås? Vi träffar ungdomsrepresentanter från FN, experter, medarbetare från UNDP, samt ungdomar för att reda ut dessa frågor.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 02:41)
- Framtagandet (02:42 - 04:20)
- Social hållbarhet (04:21 - 07:47)
- Ekonomisk hållbarhet (07:48 - 10:43)
- Miljömässig hållbarhet (10:44 - 12:34)
- Genomförande (12:35 - 13:52)
- Sveriges roll (13:53 - SLUT)

    

Globalamalen_GM

Artikelnummer
KMEDIA1712
200,00 kr

2015 satte FN ihop en 15-års plan med olika globala mål för att göra världen bättre – Agenda 30. Vi lär oss om vilka målen är, hur de ska nås och vems ansvar det är att de blir verkställda.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

Samhällskunskap (högstadiet)
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Biologi (högstadiet)
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Geografi (högstadiet)
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in