Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Villkorslösa pengar – ett galet biståndsprojekt?

Vad skulle hända om du gav invånarna i en liten afrikansk by en grundinkomst under två år? Pengar som de kan spendera precis hur de vill. Det är utgångspunkten i ett unikt projekt initierat av biståndsorganisationen Eight. I denna dokumentär möter vi de 150 invånarna i Busibi, en by i västra Uganda. Från och med januari 2017 fick de, under två års tid, varje månad en fast summa pengar via sin mobiltelefon: 16 euro för vuxna och 8 euro för barn. Utan några krav på hur pengarna skulle användas och utan inblandning från utomstående.

Vi får följa invånarna i byn under projektets gång och se hur de förvaltar pengarna de får; hur de spenderas och investeras. Byborna ställs inför många nya utmaningar. Vad kan de skapa för sig själva och vilka svårigheter ställs de inför? Hur påverkas relationerna byborna emellan? Och vad händer när projektets två år är slut och pengarna slutar att komma in?

Det här är en film som utmanar vårt tänkande kring bistånd och visar exempel på människans drivkrafter och vad man kan åstadkomma med väldigt små medel.

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 11.

Artikelnummer
ETS5182
200,00 kr

Vad händer om alla invånare i en ugandisk by plötsligt får en grundinkomst under två år? Inga krav. Inga bestämmelser. Ingen återbetalning.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gym:
1A1 + 1A2 / 1B
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
• Samhällsekonomi, t.ex. ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

SAMHÄLLSKUNSKAP 2
• Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, t.ex. merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, t.ex. mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

SAMHÄLLSKUNSKAP 3
• Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

INTERNATIONELL EKONOMI
• Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

INTERNATIONELLA RELATIONER
• Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in