Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Landfill Harmonic – orkestern från soptippen

Filmen följer Recycled Orchestra of Cateura, en orkester av ungdomar som lever vid den enorma soptippen utanför Paraguays huvudstad Asunción. Men då gruppen inte har instrument till alla skapar de dessa av soporna på tippen. När orkesterns historia blir känd för omvärlden hamnar de, under ledning av läraren Favio Chavez, helt plötsligt i strålkastarljuset och får uppträda för fulla hus på världsarenorna. Men när en naturkatastrof drabbar deras ort, måste Favio hitta ett sätt att hålla orkestern och gemenskapen intakt och införliva hopp i ungdomarna.

Landfill Harmonic tar upp två viktiga frågor i vår tid; fattigdom och avfallshantering, men är samtidigt en vacker historia om musikens transformativa kraft.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 1, 10 och 16.
Artikelnummer
ETS5084
200,00 kr

I filmen Landfill Harmonic får vi följa Recycled Orchestra of Cateura, en paraguayansk orkester som spelar på instrument helt gjorda av sopor från den lokala soptippen.

Centrala innehållet – Musik 7-9

Musikens sammanhang och funktioner 
• Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. 
• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband. 
• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Musikens verktyg
• Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton-och taktarter.

Eleverna ska i Musik ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.


Centrala innehållet – Samhällskunskap 7-9

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.


Centrala innehållet – Slöjd 7-9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 
• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 
• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjden i samhället 
• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Eleverna ska i Slöjd ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Estetiska programmet
Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eleverna ska i Naturkunskap ges förutsättningar att utveckla:
1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Hantverksprogrammet
Inriktningen finsnickeri ska ge kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom snickeribranschen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in