Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Himlen över Hebron

Bröderna Amer & Anas älskar duvor och spenderar dagarna med att fånga dem på sitt tak i den palestinska staden Hebron på Västbanken. Fåglarna flyger fritt, men bröderna är ständigt bevakade. Pojkarna, som i början av filmen är 11 och 7 år gamla, bor intill en israelisk bosättning. Deras varje rörelse övervakas från två närliggande israeliska vakttorn. Ena minuten leker pojkarna på taket, nästa minut är det väpnade soldater vid dörren för att en av bosättarna har klagat.

Den mer eftertänksamma Marwaan bor på en gata mittemot en stor israelisk bosättning. För att komma hem måste han dagligen möta soldaterna vid vägspärrarna. Israeliska soldater och palestinska stenkastare drabbar ofta samman och de som drabbas mest är de lokala invånarna som bor där.

Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått så länge att barn och unga inte har upplevt ett liv utan ockupation. Himlen över Hebron är en coming-of-age-film som skildrar tre pojkars utmaningar och förhoppningar under fem år. Hur klarar man att leva i ett samhälle under dessa förhållanden?

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10, 11 och 16. 

Artikelnummer
ETS5177
200,00 kr

Israel/Palestina-konflikten har pågått så länge att barn och unga inte har upplevt ett liv utan ockupation. Det här är en film som skildrar tre pojkars utmaningar och förhoppningar under fem år.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11

Centralt innehåll – Historia 7-9
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Centralt innehåll – RELIGIONSKUNSKAP 7-9
Religion och samhälle
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Identitet och livsfrågor
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 

Etik
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, t.ex. konsekvens- och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, t.ex. dygdetik.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, t.ex. frihet och ansvar. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Information och kommunikation
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, t.ex. utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, t.ex. gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11

Centralt innehåll – HISTORIA Gym:
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Centralt innehåll – RELIGIONSKUNSKAP Gym: 
• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån t.ex. religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
• Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.
• Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. 

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gym:
• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, t.ex. mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in