Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Farha

Det är 1948 och i en liten by i Palestina drömmer Farha om att få studera till lärare. I den lilla byn går vardagen
sin stilla lunk, men allt förändras drastiskt när israeliska soldater stormar in och tvingar befolkningen på flykt.

I förtvivlan låser Farhas pappa in henne i matkällaren, med löfte om att snarast möjligt komma och hämta henne.
Men pappan blir fängslad och ingen kommer.

Inlåst i det lilla mörka utrymmet bevittnar Farha det som händer utanför genom ett litet hål som är hennes enda källa till ljus och luft, och hennes enda koppling till omvärlden.

Filmen bygger på en verklig händelse.

Artikelnummer
ETS5196
200,00 kr

År 1948 stormar israeliska soldater in i en by i Palestina. I förtvivlan låser Farhas pappa in henne i matkällaren. Inlåst bevittnar Farha det som händer utanför genom ett litet hål.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Historia 1a2

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Historia 1b

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Historia 2a

 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.

Samhällskunskap 1a1/1b

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Religionskunskap 1

 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.

Religionskunskap 2

 • Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in