Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Hav

I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur funkar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav?  Vi tittar också på olika växter och djur som lever i havet. Till sist lär vi oss om några av de problem och utmaningar havet står inför, och vad vi kan göra för att förutsättningarna i havet ska förbättras.

Det här är en film för mellan- och högstadieelever när de läser om livsmiljöer i ämnet geografi, samt natur och samhälle i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:01)
Vad är hav? (01:02–02:39)
Olika typer av hav (02:40–05:05)
Växter och djur i havet (05:06–08:27)
Varför är havet viktigt? (08:28–09:41)
Klimatpåverkan – föroreningar och överfiske (09:42–11:08)
Sammanfattning (11:09–SLUT)

”Bra med tydlig struktur! Denna kan jag visa för mina elever i mellanstadiet."
– NO-lärare

Artikelnummer
SOL7518
200,00 kr

I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto