Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Rewild

Temperaturen stiger och den biologiska mångfalden kollapsar i en aldrig tidigare skådad hastighet. Nästan 60 % av alla vilda djur har försvunnit under de senaste 40 åren. Anledningen är alltid densamma: människan.

Men det finns en lösning: “rewilding”. Att i enorma områden begränsa mänsklig aktivitet för att återuppliva naturen och sedan låta alla levande varelser dra nytta av den. Vilda djur kan då frodas utan mänsklig inblandning. För att minska effekterna av klimatförändringarna menar FN att ett område så stort som Kina bör reserveras för rewilding.

I flera år har många privata initiativ lanserats över hela världen som redan har visat resultat. På jordens fem kontinenter köper människor mark, återinför hotade arter och återställer försvunna ekosystem. Vi får bland annat följa med till Argentina där man återintroducerar jaguarer i Iberás våtmarker, 70 år efter att de drevs till lokal utrotning. Till Brasilien där Sebastião Salgado återplanterat en skog med två miljoner träd. Och till Sibirien där en far och son hoppas kunna avvärja klimatförändringarna genom att återinföra de bisonoxar som levt där förut.

Artikelnummer
ETS5201
200,00 kr

“Rewilding” är ett sätt att återuppliva naturen och främja biologisk mångfald genom att begränsa mänsklig aktivitet. I den här dokumentären får vi se hur det går till.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Natur och miljö
- Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.
- Några gentekniska metoder samt möjligheter, risker och etiska frågor kopplade till genteknik.
- Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Geografi, ur ämnets syfte (hela grundskolan):
Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,
- kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling,

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
- Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.
- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling
- Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
- Människors tillgång till och användning av förnybara och ickeförnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
- Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
- Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Biologi 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Ekologi
- Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
- Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
- Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
- Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Genetik
- Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

Geografi, ur ämnets syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
2. Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
3. Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
4. Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.

Geografi 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
- En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in