Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Frön – hotet mot livets grogrund

Få saker på jorden är så betydelsefulla som våra frön. Och vi har alltid värderat dem högt. I ett enda frö kan vi spåra mänsklighetens utveckling, sedan långt tillbaka i tiden. De ger oss mat, kläder och råvaror. Med andra ord; de är själva livet och källan till all existens.

Men på mindre än ett århundrade har den frödiversitet som vi en gång haft drastiskt minskat till en handfull massproducerade sorter, på grund av det industrialiserade jordbruket. Det fröbibliotek som byggts upp under årtusenden av bönder och trädgårdsmästare har gått förlorat. Familjejordbruk har fått kliva åt sidan för att ge plats för mekaniserade jordbruksföretag. Företag vars syfte i första hand är att effektivisera jordbruket och gå med vinst, snarare än att producera kvalitativa grödor.

I den här filmen får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år gamla matarv. Vi möter bönder, forskare, advokater och botaniska utforskare som alla arbetar för att försvara våra fröns framtid. Filmen presenterar bland andra Dr Vandana Shiva, Dr Jane Goodall, Andrew Kimbrell, Winona Laduke och Raj Patel.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 9 och 12.

Artikelnummer
ETS5138
200,00 kr

I den här filmen får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år gamla matarv.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Centralt innehåll – HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 7-9
• Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
• Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll – BIOLOGI 7-9
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Centralt innehåll – NATURKUNSKAP Gymnasiet:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

NATURBRUKSPROGRAMMET
Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter använder och påverkar naturen och biologiska processer. I detta ingår också kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. Den ska också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in