Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

FOOD 3.0 – Framtidens mat för en hållbar utveckling: Ekologisk mat

Den industriella matproduktionen utsätter just nu vårt klimat för en stor påfrestning genom sina utsläpp och föroreningar. Men vi blir allt fler människor på jorden och behovet av mat stiger i samma takt. År 2050 uppskattas vi vara nästan 10 miljarder invånare. Frågan om mat kommer att bli avgörande för vår överlevnad. Samtidigt vet vi att våra resurser och den biologiska mångfalden minskar. 

Med dagens mått mätt kommer produktionen av mat behöva öka med 70 %. Det skulle i sin tur leda till ytterligare enorma utsläpp och ökade föroreningar, samt brist på vatten och andra resurser. Så vad kan vi göra? Vad kommer morgondagens mat att bestå av? Och hur kan vi producera och framställa den på ett hållbart sätt?

Den här dokumentärserien i tre delar kommer att undersöka olika lösningar och alternativ som kan säkra framtidens matproduktion. Vi träffar flera forskare, företag och visionärer som med olika utgångspunkter arbetar med att svara på den grundläggande frågan; hur kan vi säkra vår framtid?

AVSNITT 1: EKOLOGISK MAT
Det råder delade meningar om hur ett hållbart jordbruk bäst lämpar sig. Vi undersöker några av dem. Vissa förespråkar agroekologi; ett odlingssätt som ser till lokala förutsättningar, kretsloppstänk och bevaring av den biologiska mångfalden, i motsats till det industrialiserade jordbruket. Vi får se exempel på urbana initiativ som ska uppmana människor till att intressera sig mer för maten vi äter. Andra menar att det är ny teknik som kommer att växa och förstärka jordbruket. Eller är insekter och alger svaret på hur ett mer hållbart jordbruk ska föda vår växande befolkning?'

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 2, 9 och 12.

Artikelnummer
ETS5156
200,00 kr

Är en ekologisk, nedskalad matproduktion eller mer ny teknik framtidens sätt att producera livsmedel? Eller är insekter och alger bra alternativa proteinkällor som vi bör äta mer av?

Ur det centrala innehållet – Biologi 7-9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Biologins metoder och arbetssätt
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Ur det centrala innehållet – Hem- och konsumentkunskap 7-9

Konsumtion och ekonomi
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
• Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Ur det centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet

• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto