Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sista skörden

De flesta av oss har en positiv och romantisk syn på jordbruk. Men jordbruket har förändrats. Konkurrensen är stor och kravet på billigare mat tvingar jordbrukare till en allt större grad av rationalitet och industrialisering. Men den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, ett av våra viktigaste ekosystem, och påverkar näringsinnehållet i vår mat. Maten vi äter har till den allra största delen sitt ursprung ur myllan men aldrig har maten varit billigare och aldrig har den innehållit mindre näring. Detta då näringsbrist kan vara en av orsakerna till det vi kallar välfärdssjukdomar.

”Vi behandlar jorden som smuts. Det är ett ödesdigert misstag, eftersom våra liv är beroende av det.”
George Monbiot, miljöaktivist

"Den här filmen borde alla se! Det är kanske inga nyheter för miljöintresserade, men filmen förmedlar på ett oerhört bra sätt det som många av oss är oroade av - att mänskligheten håller på att producera och växa ihjäl sig. Och planeten."
Helen Sylvan, Ekocentrum

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 9 och 12.

Artikelnummer
ETS5129
0,00 kr

Vårt jordbruk har förändrats. Konkurrensen är stor och kravet på billigare mat tvingar jordbrukare till en allt större grad av rationalitet och industrialisering.

LÄROPLANSMÅL Lgr11
Ur det centrala innehållet – Biologi 7-9
Natur och samhälle 
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. 
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. 
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. 
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Eleverna ska i Biologi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Ur det centrala innehållet – Kemi 7-9
Kemin i vardagen och samhället 
• Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. 
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning. 
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Eleverna ska i Kemi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Ur det centrala innehållet – Geografi 7-9
Livsmiljöer 
• Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. 
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.

Eleverna ska i Geografi ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eleverna ska i Naturkunskap ges förutsättningar att utveckla:
1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Naturbruksprogrammet
Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska också ge kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. I inriktningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Inriktningen ska ge kunskaper om produk¬tion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in