Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

You've Been Posted – Utsatt på nätet

Att växa upp med internet och mobiltelefoner är inte bara att få uppleva den nya teknologins framsteg, för vissa har det också gett upphov till näthat, identitetsstöld och digitala kränkningar. Konsekvenser som de inte varit förberedda på och som de funnit sig maktlösa inför.

I den här dokumentären möter vi Maiken och Madison som fått intima bilder av sig själva spridda på internet. Vi får höra hur bilderna gjort dem till öppna måltavlor för andra att kommentera och utnyttja, och hur de fått kämpa för att få tillbaka sina liv på nätet när varken polis eller plattformsägare velat eller kunnat hjälpa till.

Vi får också höra om deras kamp om rätten till digital integritet och om hur viktigt det är att förstå vem som har felat och gjort sig skyldig till brott.

Artikelnummer
ETS5211
200,00 kr

I den här dokumentären möter vi Maiken och Madison som fått intima bilder av sig själva spridda på internet. Vi får höra om deras kamp om upprättelse och rätten till digital integritet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Rättigheter och rättsskipning
- Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och inter­nationellt ar­bete för att främja mänskliga rättigheter.
- Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exem­pel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
- Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Krimi­nal­vår­dens uppgifter.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

Samhällskunskap
- Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
- Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
- De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
- Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
- Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Teknik
- Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
- Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
- Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
- Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in