Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Falsk identitet på nätet – grooming, catfishing och falsk flagg

Internet och sociala medier gör det enklare än någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet. Sådana kan utnyttjas i många sammanhang – i kärlek, politik eller för ekonomisk vinnings skull. Är du inte uppmärksam är det lätt att bli lurad!

I den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing och falsk flagg är. Dramatiserade exempel från verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du skyddar dig. Du möter experten Moa Lindh som arbetar på Novahuset, en förening mot sexuellt våld på nätet. Du får även träffa författaren Jonathan Lundberg som har skrivit boken Från världskrig till nätkrig.

Artikelnummer
Medix179
200,00 kr

I den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing och falsk flagg är. Dramatiserade exempel från verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du skyddar sig.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
 Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Granskning av samhällsfrågor
 Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Religionskunskap, ur ämnets syfte:

Religionskunskapen har som syfte att stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor och etiska förhållningssätt samt ge eleverna verktyg för att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. På så sätt ska undervisningen bidra till elevernas möjligheter att utveckla en personlig livshållning och beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Etik och livsfrågor
 Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Samhällskunskap 1

• Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
• Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Samhällskunskap 2 & 3

• Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

Religionskunskap 2

• Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in