Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vart tar vattnet vägen? Hur människan påverkar vattnets kretslopp

I den här filmen ska vi undersöka hur vi människor påverkar världens vatten. Vi börjar med att titta på hur vattnets kretslopp ser ut för att sedan undersöka hur kretsloppet störs när vi exempelvis bygger dammar, bevattnar åkrar eller hugger ned skogar.

Vad är en reservoar? Vad är konstgjort grundvatten? Och vad innebär dränering? Det ska vi ta reda på!

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser ämnen som biologi, geografi och kemi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/vart-tar-vattnet-vagen-hur-manniskan-paverkar-vattnets-kretslopp-1854km/49b82393-4fb4-41e3-abbe-83ea35421181

Kapitel:

- Inledning (00:00–00:50)
- Vattnets kretslopp (00:51–03:31)
- Hur människan påverkar vattnets kretslopp (03:32–07:51)
- Hur människan påverkar grundvattnet (07:52–12:12)
- Sammanfattning (12:13–Slut)

“Intressant! Använde filmen som repetition. Kopplar bra till kunskapskraven 4–9.”

– NO-lärare, mellanstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1854
200,00 kr

Vad händer egentligen med vattnet på vår planet när vi till exempel hugger ned skogar och bevattnar åkrar? Den här filmen undersöker hur vi människor påverkar vattnets kretslopp på olika sätt.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och miljö
 Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och miljö
 Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Geografiska förhållanden, mönster och processer
 Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Geografiska förhållanden, mönster och processer
 Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar.

Hållbar utveckling
 Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
 Vattnets egenskaper och kretslopp.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in