Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ekonomins grunder: Global ekonomi

Den värld vi lever i idag är allt mer globaliserad. Globalisering är en utvecklingsprocess som innebär att vi i världen – oavsett var vi befinner oss eller vilka förutsättningar vi har – knyts samman med varandra. Men hur har globaliseringen påverkat vår ekonomi? I den här filmen ska vi titta närmare på den globala ekonomins funktioner, fördelar och nackdelar!

Filmen förklarar bland annat hur handel över gränserna har förändrats genom historien och begrepp som frihandel, konsumentnytta och handelshinder. Vad är NAFTA? Vilka fördelar kommer med en global ekonomi? Och på vilket sätt bidrar globaliseringen till en ökning av den internationella brottsligheten? Det ska vi lära oss!

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/ekonomins-grunder-global-ekonomi-sol7584/27a0e2b4-1c1a-485b-8079-54e2a94828c9

Kapitel:
Inledning (00:00–00:50)
Globalisering och global ekonomi (00:51–02:38)
Handel över gränserna (02:39–08:44)
Handelsorganisationer (08:45–10:54)
Globaliseringens för- och nackdelar (10:55–Slut)

Citat:
“Filmen är tydlig och pedagogisk och tar upp de delar som jag vanligen lyfter i undervisningen om global ekonomi. Många begrepp introduceras och förklaras i ett sammanhang som förstärks med bilder. Filmen täcker ett stort område på bara 15 minuter och jag skulle använda den som ett intro till ämnesområdet global ekonomi.“
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7584
200,00 kr

I dag har världen en global ekonomi. I den här filmen ska vi titta närmare på den globala ekonomins funktioner, fördelar och nackdelar!

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsresurser och fördelning
- Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.
- Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Privatekonomi och konsumtion
- Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.

Ekonomiprogrammet, Gymnasiet
- Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.


Examensmål
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in