Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

The Empathy Gap – en film om manlighet och jämställdhet

Populärkulturen bombarderar oss med sexistiska och kvinnofientliga budskap. Thomas Keith undersöker hur dessa budskap kortsluter mäns förmåga att känna empati med kvinnor, respektera dem som jämlikar och ta feminismen på allvar.

Thomas Keith utforskar samhällets och populärkulturens viktigaste budskap om manlighet; män ska förvärva materiell rikedom, möta konflikter med aggression, härda sig, undertrycka alla mänskliga känslor utom ilska och se kvinnor först och främst som sexobjekt. Dessa budskap nedvärderar inte bara kvinnor, utan underminerar mäns inneboende förmåga till omsorg och empati.

Keith drar även paralleller mellan sexism och rasism och förklarar hur båda har sina rötter i kulturella normer som motverkar empati. Han visar också hur män som bryter mot dessa normer lever lyckligare och friskare liv.

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 5.

Artikelnummer
ETS5068
200,00 kr

The Empathy Gap utforskar hur samhällets och populärkulturens budskap om maskulinitet och manlighet inte bara nedvärderar kvinnor, utan underminerar mäns inneboende förmåga till omsorg och empati.

Samhällskunskap Åk 7-9
Undervisningen ska i samhällskunskap behandla följande centrala innehåll:
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Bild Åk 7-9
Undervisningen ska i bild behandla följande centrala innehåll:
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samhällskunskap Gymnasiet
Undervisningen ska i samhällskunskap behandla följande centrala innehåll:
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Naturkunskap Gymnasiet
Undervisningen ska naturkunskap behandla följande centrala innehåll:
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in