Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den stora illusionen – hur skapas våra skönhetsideal?

Den stora illusionen – hur skapas våra skönhetsideal? undersöker hur globala reklambyråer, massmediekonglomerat och kosmetisk kirurgi-, skönhets- och modeindustrier förändrar hur människor runt om i världen definierar skönhet och ser sig själva.

Filmen utforskar, från olika delar av världen, hur dessa industrier fyller våra liv med smala, västerländska, konsumentdrivna bilder av skönhet. Bilder som visar liten eller ingen respekt för den biologiska verkligheten eller kulturella skillnader.

Artikelnummer
ETS5069
200,00 kr

Den stora illusionen undersöker hur reklambyråer, massmediekonglomerat, kosmetisk kirurgi och skönhets- och modeindustrin förändrar hur människor runt om i världen definierar skönhet och ser sig själva.

Samhällskunskap Åk 7-9
Undervisningen ska i samhällskunskap behandla följande centrala innehåll:
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Bild Åk 7-9
Undervisningen ska i bild behandla följande centrala innehåll:
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samhällskunskap Gymnasiet
Undervisningen ska i samhällskunskap behandla följande centrala innehåll:
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Undervisningen i samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Naturkunskap Gymnasiet
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in