Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins värld, Del 2: Bindningar

Genom spännande bilder och med stöd av livfulla animationer tar filmen upp några av de fascinerande sätt atomer kan förenas på i bindningsprocessen. Den roll atomens uppbyggnad spelar i bindningsprocessen får sin beskrivning. Exempel på hur kemiska bindningar, däribland jonbindningar, kovalenta bindningar och metallbindningar påverkar materiens egenskaper.

Följande begrepp tas även upp: grundämnen, atomär uppbyggnad, energinivå, valenselektroner, jonbindning, kristallgitter, kovalent bindning och metallbindning. I serien Kemins värld ingår sju delar.

Artikelnummer
KMEDIA1178
200,00 kr

Genom spännande bilder och med stöd av livfulla animationer tar filmen upp några av de fascinerande sätt atomer kan förenas på i bindningsprocessen.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in