Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ava

Ava är en film om att vara ung tonåring i ett strikt traditionellt samhälle. Filmen är baserad på regissören Sadaf Foroughis egna erfarenheter.

Filmen följer Ava, en ung tonårig tjej som bor med sin familj i Teheran. Hennes huvudbry är som vilken annan tonårings; vänner, skolan, killar och sin musik. Men när hennes mamma misstänker att hon har ett förhållande med en kille, och till och med tar henne till gynekologen, känner Ava sig kränkt, arg och misstrodd. I sina försök att försvara sig drivs hon till att göra uppror mot de regler och begränsningar som både hennes föräldrar, skolan och samhället lägger på henne.

Artikelnummer
ETS5141
200,00 kr

Ava är ung tonåring som försöker göra uppror mot de regler och begränsningar som samhället lägger på henne i ett strikt traditionellt Iran.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Centralt innehåll – MODERSMÅL 7-9
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra.
• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, musik och arkitektur.

Eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att:
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll – RELIGIONSKUNSKAP 7-9
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, t.ex. i frågor om religionsfrihet, sexualitet och jämställdhet.
• Hur olika livsfrågor, t.ex. meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, t.ex. konsekvens- och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, t.ex. dygdetik.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, t.ex. frihet och ansvar.

Eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att:
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• De mänskliga rättigheterna inkl barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Centralt innehåll – MODERSMÅL Gym:
• Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
• Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Centralt innehåll – RELIGIONSKUNSKAP Gym:
• Världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i världsreligionerna, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Eleverna ska kunna utveckla följande:
1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in