Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Rocks

En dag efter skolan finns bara en lapp kvar efter mamman och 15-åriga Rocks blir ensam med sin lillebror. Nu börjar kampen att överleva och undvika myndigheter till varje pris. Men Rocks är envis och har hela sitt rebelliska tjejgäng med sig. En passionerad, rå och rolig film om systerskap av Sarah Gavron som gjorde Suffragette.

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 5 och 10.

Artikelnummer
ETS5174
200,00 kr

En dag efter skolan finns bara en lapp kvar efter mamman och 15-åriga Rocks blir ensam med sin lillebror. Nu börjar kampen att överleva och undvika myndigheter till varje pris...

LÄROPLANSMÅL – Lgr11

Centralt innehåll – ENGELSKA 7-9
Kommunikationens innehåll
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. 

Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
• Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, t.ex. nyheter, reportage och tidningsartiklar.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, t.ex. socialt, kulturellt och ekonomiskt.
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, t.ex. sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, t.ex. gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. 

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

LÄROPLANSMÅL – Lgy11

Centralt innehåll – ENGELSKA Gym:
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
• Innehåll och form i olika typer av fiktion.
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. 

Reception
• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
• Skönlitteratur och annan fiktion.
• Texter av olika slag och med olika syften, t.ex. manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
• Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gym:
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in