Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Gagarine

I höghuset i miljonprogramsområdet Cité Gagarine utanför Paris, drömmer 16-årige Yuri om att bli austronaut. Övergiven av sina föräldrar har bostadsområdet och människorna som befolkar det blivit hans familj. När det uppdagas att hela området ska rivas väcker det starkt motstånd. En efter en tvingas de ut ur sina lägenheter men Yuri kommer inte ut. Besatt av sin kärlek till rymden har han ett alldeles särskilt sätt att göra motstånd och när invånarna samlas för att protestera slås de av häpnad.

Filmen spelades in när husen revs och är gjord i nära samarbete med de som tvingades se på när deras hem jämnades med marken.

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 11. 

Artikelnummer
ETS5175
200,00 kr

I höghuset i miljonprogramsområdet Cité Gagarine utanför Paris, drömmer 16-årige Yuri om att bli austronaut.

Centralt innehåll – BILD 7-9
Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Centralt innehåll – MODERNA SPRÅK: FRANSKA 7-9
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll – FYSIK 7-9
Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, t.ex. socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Centralt innehåll – BILD Gym:
• Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
• Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
• Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika perspektiv, t.ex. färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
• Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
• Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
• Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
• Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
• Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.

Centralt innehåll – MODERNA SPRÅK: FRANSKA Gym:
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
• Innehåll och form i olika typer av fiktion.
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen.

Reception
• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
• Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter.
• Språkliga företeelser, t.ex. uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
• Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gym:
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in