Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Veins of the World

I en provins mitt på den mongoliska stäppen lever 11-åriga Amra ett traditionellt nomadliv med sin mamma Zaya, pappa Erdene och lillasyster Altaa. Medan Zaya tar hand om fårflocken arbetar Erdene som mekaniker och säljer Zayas hemlagade ost på den lokala marknaden. Men deras fridfulla liv hotas av internationella gruvföretag som gräver efter guld och förstör naturen runt omkring dem. Erdene är ledaren för de sista nomaderna som motsätter sig gruvföretagen. Han försöker förena och övertyga sina grannar och kamrater om att inte acceptera den ersättning som företagen erbjuder. Men efter att Amras far dör i en tragisk bilolycka vill hans mamma ge upp nomadlivet och byta stäppen mot staden. Men Amra vägrar och försöker fortsätta sin pappas kamp, men på sitt eget sätt.

Filmen är regisserad av Byambasuren Davaa som nominerades till en Oscar 2003 för dokumentären Den gråtande kamelenVeins of the World är även Mongoliets Oscarsbidrag 2021.

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10, 12 och 15. 

Artikelnummer
ETS5171
200,00 kr

På den mongoliska stäppen lever 11-åriga Amra ett traditionellt nomadliv med sin familj. Men deras fridfulla liv hotas av internationella gruvföretag som gräver efter guld.

Centralt innehåll – GEOGRAFI 4-6
Livsmiljöer
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Centralt innehåll – GEOGRAFI 7-9
Livsmiljöer
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll – KEMI 4-6
Kemin i vardagen och samhället
• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Centralt innehåll – KEMI 7-9
Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 4-6
Samhällsresurser och fördelning
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in