Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

När världar kolliderar

När tolvårige Itan kommer hem från skolan i San Francisco, är lägenheten uppochnervänd och hennes mamma Yoana är borta. Itan och hennes sexårige bror Neto blir lämnade hos deras morbror Evencio, en lastbilschaufför som Neto aldrig träffat och som Itan inte tål. Evencio dricker, är arrogant, opålitlig och förmodligen lite kriminell. Efter ett desperat letande efter Yoana lokaliserar Itan henne till ett interneringscenter i Arizona och övertygar Evencio om att ta dem dit.

I Evencios lastbil reser de genom USA i en labyrint av förvar, hemliga interneringscenter och gränspatrullskontor. Det blir en kamp för Itan att hitta sin mamma innan hon deporteras, då mamman hela tiden förflyttas från fängelse till fängelse. Samtidigt behöver Itan också plugga för att ha chansen att komma in på sin drömskola.

Under resans gång kommer barnen och Evencio närmare varandra och barnen försöker göra sin morbror till en bättre man. Deras relation blir starkare, men precis när det verkar som om de har en chans att stoppa Yoanas utvisning överger han dem. Hur ska de nu kunna återförenas som familj?

 

Filmen har tilldelats många fina priser och utmärkelser, bland annat för bästa film och bästa manus!

 

 

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
ETS5169
200,00 kr

Ett drama som visar invandringspolitiken i USA och vad dess konsekvenser blir för barnen och relationerna i en familj.

Centralt innehåll – ENGELSKA 7-9
Kommunikationens innehåll
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
• Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll – ENGELSKA Gymnasiet

Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
• Innehåll och form i olika typer av fiktion.
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. 

Reception
• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
• Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
• Skönlitteratur och annan fiktion.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.


Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gymnasiet

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in