Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den stora lögnen – om makt, ras och vit oro

Den stora lögnen ställer sig frågan hur det kommer sig att Donald Trump kunde vinna presidentvalet i USA 2016. Men den tar oss även längre tillbaka i historien och visar hur den vita arbetarklassen redan på 1600-talet blev inbillade att tro att de hade mer gemensamt med den vita, rika eliten än med sina svarta jämlikar. Något som lever kvar än i dag.

Filmen granskar det amerikanska politiska systemet; hur dess ledare i årtionden använt sig av och spätt på den vita kulturella rädslan samt gjort den svarta befolkningen till syndabockar. Allt för att vinna politiskt stöd.

Filmen fokuserar främst på Donald Trump som under sin kampanj inför presidentvalet 2016 använde sig av rasism och rashets. Men den visar också på hur Trumps anklagande retorik om afroamerikaner, latinamerikaner och muslimer passar in i ett historiskt mönster som format amerikansk politik i århundraden. Ett mönster av rasism och skuldbeläggande av den ”icke-vita” befolkningen. Filmen bygger på en bok och intervjuer med Tim Wise, utbildare i antirasism och författare.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
ETS5140
200,00 kr

Filmen ställer sig frågan hur Donald Trump kunde vinna USA:s presidentval. Men den visar även hur den vita arbetarklassen redan på 1600-talet blev inbillade att tro att de hade mer gemensamt med den rika eliten än med sina svarta jämlikar. Något som lever kvar än i dag. 

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Centralt innehåll – HISTORIA 7-9
• Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige och olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, t.ex. genom kampen mot slaveri.
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, t.ex. i form av kolonialism eller rasism och motstånd mot detta.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, t.ex. sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vad som finansieras genom gemensamma medel.
• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
• De mänskliga rättigheterna inkl barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Centralt innehåll – HISTORIA Gym:
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, t.ex. migration, fredssträvanden och ökat välstånd, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån t.ex. social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, t.ex. olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gym:
• De mänskliga rättigheterna och hur de förhåller sig till stat och individ.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, t.ex. mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheter, samhällsfrågor och samhällsförhållanden utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in