Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ensam genom Iran – 184 mil av tillit

Kristina Paltén sprang genom Iran helt själv. Under två månader utmanade hon sig själv och sina rädslor för det okända samt sina egna fördomar om vad ett muslimskt land betyder för en ensam kvinna.

Kristina Paltén har världsrekord i både 12 timmar och 48 timmar på löpband. Hon bestämmer sig för att springa genom Iran av tre orsaker; den vackra naturen, det långa avståndet och hennes förutfattade meningar om landet. Det enda hon kände till om landet var det som rapporterades i medierna.

- Ordet "muslim" har i dag blivit synonym med "terrorist" eller "fundamentalist". Det finns cirka 1,5 miljarder muslimer runt om i världen, och jag tror att de flesta är riktigt trevliga. Med denna löpning vill jag ifrågasätta mina egna fördomar, lära mig mer om en kultur som jag vet så lite om och träffa många människor. Jag hoppas att min resa kommer att bidra till ökad öppenhet, tillit och tolerans både inom mig men också i världen, säger Kristina.

Artikelnummer
ETS5128
200,00 kr

Kristina springer genom Iran för att förstå vad ett muslimskt land betyder för en ensam kvinna…

LÄROPLANSMÅL Lgr11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7-9

Information och kommunikation 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. 
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. 
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möj¬ligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångs¬punkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
• Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system. 

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in