Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Anotes ark – ett land på väg att försvinna

Stilla havsnationen Kiribati är en av de mest avlägsna platser på jorden, och långt ifrån det moderna samhället. Ändå är det ett av de första länderna som måste ta sig an problemen med klimatförändringarna: Vad händer när ditt land försvinner ned i havet?

Den här dokumentären sätter samman två gripande berättelser. Vi får dels följa den kiribatiska presidenten Anote Tongs kamp för skydda sitt folk och landets 4000 år gamla kultur från de stigande havsnivåerna. En kamp som grundar sig i internationella klimat- och mänskliga rättighetsförhandlingar. Och vi får dels träffa Sermary, en ung sexbarnsmamma, som brottas med att migrera sin familj till säker mark på Nya Zeeland. Därmed måste hon också lämna sin kultur och det enda liv hon känner till.

Anotes ark fångar nästa steg i problematiken av klimatförändringar. Ett steg som brådskande kräver ny teknik och globala överenskommelser, och som kan förändra det vardagliga livet som vi känner till det. Det här är ett starkt porträtt av den kiribatiska befolkningen som står inför en genomgripande förändring.

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 14.

Artikelnummer
ETS5145
200,00 kr

Kiribati ligger mitt i Stilla Havet, och befinner sig långt ifrån det moderna samhället. Men är ett av de första länderna som måste ta sig an problemen med klimatförändringarna.

Centrala innehållet – Geografi 7–9
Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centrala innehållet – Biologi 7–9
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
• Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in