Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sold

Den snabbast växande varan i världen är inte olja, kaffe eller majs. Det är barn. Omkring 1,2 miljoner barn försvinner varje år och människohandeln ökar och sker i alla länder, över hela världen. Enligt FN är människohandel idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel.

SOLD är berättelsen om 13-åriga Lakshmi som tvingas resa från byn i Nepal till Indien för att tjäna in pengar till sin familj och som mot sin vilja hamnar på en bordell.

Filmen bygger på en bästsäljande roman av Patricia McCormick som i sin tur är baserad på sanna historier. Romanen har vunnit flera internationella priser.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
ETS5075
200,00 kr

Sold är berättelsen om 13-åriga Lakshmi som tvingas resa från byn i Nepal till Indien för att tjäna in pengar till sin familj och som mot sin vilja hamnar på en bordell.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Åk 7-9
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Samhällsresurser och fördelning 
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. 
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. 
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet – Biologi Åk 7-9
Kropp och hälsa
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. 
• Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. 

Värdegrund Åk 7-9
• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
• Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gymnasiet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
• Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in