Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Förvisade – sanningen om rohingyerna

Trots att den muslimska minoritetsbefolkningen rohingya levt i Myanmar i århundraden nekas de medborgarskap, rösträtt och kan inte röra sig fritt. Sedan militären tog makten i landet 1962 har deras byar bränts ned, och både män och kvinnor har utsatts för systematiska våldtäkter. FN-tjänstemän och Human Rights Watch beskriver förföljelsen av rohingya som etnisk rensning. 

Många hoppades att situationen skulle förbättras när landet 2010 började röra sig i demokratisk riktning. Aung San Suu Kyi, mottagare av Nobels fredspris, fick dessutom en ledande ställning som statskansler. Men istället förvärrades situationen 2017, och idag har över två miljoner tvingats från sina hem för att leva som flyktingar under eländiga förhållanden.

I den här dokumentären får vi höra historien berättas av människorättsaktivister, historiker och rohingyer själva. Men vi får även höra radikala buddistmunkar och tidigare regeringstjänstemän, som menar att rohingyafolket är muslimer och ”utlänningar”, och därför inte har någon plats i deras land.  

FÖRVISADE är en otroligt stark film som genom bilder och berättelser ger oss en inblick i förföljelsen av rohingyerna och de svåra förhållanden som de lever under.

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16. 

Artikelnummer
ETS5170
200,00 kr

FÖRVISAD är en otroligt stark film som genom bilder och berättelser ger oss en inblick i förföljelsen av rohingyerna och de svåra förhållanden som de lever under.

Centralt innehåll – RELIGIONSKUNSKAP 7-9
Religion och samhälle
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. 

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll – RELIGIONSKUNSKAP Gymnasiet
• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gymnasiet
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in