Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ellos eatnu – Låt älven leva

1978 beslutar Stortinget i Norge att bygga en damm i Alta-Kautokeinovassdraget, mitt i hjärtat av Sápmi. Bygget skulle innebära att delar av älven förstörs vilket skulle få förödande konsekvenser för samerna i området. Ester, som precis flyttat till Alta för att jobba som lärare, dras in i konflikten. Ester inser sakta att det handlar om mer än naturen som omger henne. Hennes samiska identitet möts av motstånd i staden, bland hennes kollegor, inom familjen – men också hos henne själv.

Det här är berättelsen om hur samerna har blivit behandlade i Norge, och hur de har behövt kämpa för sina rättigheter. Altakonflikten och kampen om älven var en liten men viktig del av en större konflikt. Det blev en uppgörelse mot den norska statens behandling av samerna. En gripande skildring av urbefolkningens kamp för överlevnad.

Artikelnummer
ETS5207
200,00 kr

1978 beslutar Stortinget i Norge att bygga en damm i Alta-Kautokeinovassdraget, mitt i hjärtat av Sápmi. Det här är berättelsen om hur samerna i Norge har behövt kämpa för sina rättigheter.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Individer och gemenskaper
- Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Samhällsresurser och fördelning
- Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
- Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.
- Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Rättigheter och rättsskipning
- Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
- De nationella minoriteternas situation i Sverige samt den svenska minoritetspolitiken och dess framväxt. Samernas ställning som urfolk.
- Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Undervisningen i samiska som andraspråk ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Tala, lyssna och samtala
- Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.
- Olika former för muntligt återberättande, beskrivande och reflekterande.
- Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
- Talad nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska.

Språkbruk
- Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
- Ord och begrepp som är specifika för samiska miljöer.

Samisk kultur
- Samers olika levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv. Historiska levnadssätt och levnadssätt i dag.
- Några aktuella samiska samhällsfrågor, även i jämförelse med motsvarande företeelser hos något annat urfolk.

Samhällskunskap
- Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.
- De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
- Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in