Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vad är en nyhet?

Hur ser det ut när en nyhet blir till – från att den väljs ut tills den sänds på TV? I filmen får du följa med till nyhetsredaktionen på SVT Västmanland. Där träffar du redaktören och reportrarna och ser hur de arbetar med nyhetsinslag och händelsenyheter under dagen.

Filmen förklarar vad en nyhet är och undersöker likheter och skillnader mellan nyheter i TV, radio och tidningar. Den tar även upp hur dagens mediekonsumtion ser ut och du får veta vad som gör en bra nyhet.

Genom att förstå nyhetsprocessen får du förståelse för hur nyheter kan utformas – och vikten av pålitliga källor.

Artikelnummer
Medix191
200,00 kr

Filmen förklarar vad en nyhet är och undersöker likheter och skillnader mellan nyheter i TV, radio och tidningar. Den tar även upp dagens mediekonsumtion och vad som gör en bra nyhet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Tex­ter­nas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning och källkritik
- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt för­hållningssätt.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan sam­spela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teater­före­ställ­ningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och samman­hang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors till­för­lit­lig­het med ett källkritiskt förhållningssätt.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in