Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Robotar och AI - framtidens arbetsmarknad

Vi befinner oss mitt i en ny industriell revolution. Automatiseringen gör att människor i ett ökande tempo byts ut mot mjukvaror, algoritmer och intelligenta robotar. Men runt om i världen kämpar arbetare för att behålla sina jobb. Hur konkurrerar man med något som aldrig är trött eller besvärligt? Något som aldrig blir sjuk eller behöver äta? Arbetsmarknaden som vi känner den kommer att förändras – och utvecklingen går snabbt!

I den här filmen möter vi både robotar som underlättar för människor, och de som ersatt dem. Vi får lära oss skillnaderna mellan AI och andra robotar, ta del av svårigheterna när en robot ska efterlikna en mänsklig person, och vi får se hur robotar ”lär” sig.

Meningen är delad huruvida robotar hjälper till att skapa fler jobb eller tvärtom. Vilka hot och möjligheter finns det? Vad kommer robotarnas inverkan på arbetsmarknaden att bli? Och hur ser framtidens nya jobb ut?

Artikelnummer
ETS5151
200,00 kr

Vi befinner oss mitt i en ny industriell revolution. I ett ökat tempo byts människor ut mot mjukvaror och intelligenta robotar. Hur konkurrerar man med något som aldrig är trött eller besvärligt?

Centralt innehåll – TEKNIK 7-9
• Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Ur det centrala innehållet – SAMHÄLLSKUNSKAP Gymnasiet
• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in