Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

En film om dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Vi träffar olika unga personer som berättar hur de upptäckte att de hade dyslexi, hur det var att få diagnosen och vilka konsekvenser det får i vardagen. De berättar även om metoder de hittat för att hantera sin dyslexi. Vi träffar också lärare och experter samt tittar närmare på vad som händer i hjärnan när en person har dyslexi.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 03:05)
Vad gör hjärnan med ord? (03:06 - 04:07)
Hur uppfattar dyslektiker text? (04:08 - 06:11)
Hur upptäcks dyslexi hos barn? (06:12 - 08:09)
Hur fungerar dyslexi i vardagen? (08:10 - 08:47)
Finns det medicin mot dyslexi? (08:48 - 10:30)
Hur ska föräldrarna hjälpa till? (10:31 - 11:40)
När kan dyslexi vara en fördel? (11:41 - 13:05)
Hur får man stöd? ( 13:06 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7406
200,00 kr

Vad är dyslexi? Hur är det att ha dyslexi? Vilka hjälpmedel finns det för den som har dyslexi? Detta ska vi undersöka!

Skolans värdegrund och uppdrag enligt läroplan

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.”

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in