Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Lille Allan – den mänsklige antennen

Lille Allans föräldrar ska skiljas, och Allan och hans pappa har flyttat in i ett hyreshus i en annan stad. Sommarlovet är långt och ensamt tills Allan får en kompis i sin UFO-besatte gamle granne Helge. Helge övertygar Allan att linda in sig i folie och ställa upp som antenn för att locka till sig farkoster från rymden.

En dag nödlandar Majken. På hennes planet kan man läsa varandras tankar och mellan den tystlåtne Allan och Majken uppstår en oväntad vänskap. Men en galning vill fånga Majken och stoppa upp henne. Nu hänger det på Allan att tillsammans med Helge rädda Majken så att hon kan åka tillbaka till sin planet.

En rolig, underfundig och underhållande film för hela familjen.

Artikelnummer
ETS5197
200,00 kr

Lille Allan och hans UFO-besatte granne Helge träffar utomjordingen Majken. Men en galning vill fånga Majken och nu hänger det på dem att rädda Majken så att hon kan åka tillbaka till sin planet.

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll
Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur, teknik och samhälle

 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Läroplansmål, grundskola:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1−3

Religionskunskap 1−3
Att leva tillsammans

 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Samhällskunskap 1−3
Att leva i världen

 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen).

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
Biologi 1−3
Kropp och hälsa

 • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll 4–6
Kropp och hälsa

 • Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om rela­tioner, kärlek och ansvar.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll 4–6
Etik och livsfrågor

 • Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån ele­ver­nas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexua­litet.
 • Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll 4–6
Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättig­he­ter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, in­klu­sive skydd mot diskriminering.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in