Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den tysta revolutionen

Östberlin 1956. Theo och Kurt tar tåget till Västberlin, officiellt för att besöka morfars grav, men i själva verket för att gå på bio och spana på tjejer. En journalfilm från upproret i Budapest blir ett politiskt uppvaknande, och tillbaka i skolan initierar de en tyst minut i solidaritet med det ungerska folkets protest mot sovjetiskt förtryck. Reaktionen låter inte vänta på sig. Eleverna anklagas för att vara kontrarevolutionära och självaste utbildningsministern kallas in för att tvinga fram ett erkännande genom att hota med indragna diplom. Nu ställs klassen på prov. Stå upp tillsammans i solidaritet, eller avslöja sina kamrater?

Artikelnummer
ETS5149
200,00 kr

Östberlin 1956 – en hel skolklass anklagas för att vara kontrarevolutionära efter en tyst minut i solidaritet med det ungerska folket…

LÄROPLANSMÅL – Lgr11

Historia 7–9 – Ur det centrala innehållet 
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, t.ex. inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
• Några historiska begrepp, t.ex. antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 Moderna språk: Tyska 7–9 – Ur det centrala innehållet 
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11

Historia Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, t.ex. migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån t.ex. social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 

I de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga programmen:
Psykologi Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. 

Filosofi Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.
• Samhällsfilosofisk fördjupning, t.ex. utopiskt tänkande, med utgångspunkt i begreppen rättvisa, frihet, makt och inflytande samt filosofernas behandling av begreppen i olika tider och traditioner.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in