Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Aldrig som första gången!

Den första gången vi gör något, vad det än må vara, stannar oftast kvar i minnet. En av de första gångerna som är mest laddad med förhoppningar, besvikelser, romantik, tragik och kanske inte minst komik är naturligtvis sexdebuten.

Aldrig som första gången! är en kortfilm som låter några människor komma till tals och med egna ord berätta historien om sin första gång. Historier illustreras och kommenteras av animerade bilder. Fokus är på historien kring en viktig händelse i våra liv, på en berättelse. Detaljerna och händelserna runt är viktiga, själva akten är mindre intressant. Vi hör personerna själva berätta sin historia, samtidigt som den gestaltas i bild av animationer i olika stilar och tekniker.

Artikelnummer
KMEDIA1083
200,00 kr

En film som låter några människor komma till tals och med egna ord berätta historien om sin första gång de hade sex. Historier som illustreras av animerade bilder. Filmen har vunnit många filmpriser.

Ur Grundskolans värdegrund och uppgift

"Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället... Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet."

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Ur skolans värdegrund och uppgift

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling... Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av."

Undervisningen i kursen samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap
och utanförskap.

Undervisningen i kursen Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto