Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Korrespondenterna: Fursten

"Korrespondenterna tar upp globala frågor genom människors berättelser. Ett reportagemagasin som med lust, nyfikenhet och engagemang skildrar sammanhang i världen med ett personligt berättande.

Vad är det egentligen med människors längtan efter den starke mannen? Korrespondenterna undersöker varför så många världen över lockas av auktoritära ledare och vad det får för följder. Reportage bland annat från Filippinerna och Turkiet.

Innehåll:
00:00 - 1. Turkiet, President Erdogan
08:23 - 2. Indien, fundamentalismen
14:07 - 3. Turkiet, presscensur
17:00 - 4. Filippinerna, President Duterte
24:50 - 5. Turkiet, den hotade demokratin

Artikelnummer
ETS5124
200,00 kr

"Vad är det egentligen med människors längtan efter den starke mannen? Korrespondenterna undersöker varför så många världen över lockas av auktoritära ledare och vad det får för följder. "

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9: 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 
• Några olika stats- och styrelseskick i världen. 
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 
• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gy: 
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla: 
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto