Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fatta ordet! Religionsfrihet

Alla ämnen i skolan innehåller ord och begrepp som är viktiga för att kunna förstå och hänga med. Ord som elever ofta stöter på när de pluggar eller kollar på nyheterna. Ord att lägga på minnet. För att liksom fatta – hur allt hänger ihop.

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som innebär att alla människor har rätt att höra till och utöva vilken religion man vill. Men religionsfrihet innebär även rätten att inte tillhöra någon religion. Religionsfriheten skapar ibland konflikter när den krockar med andra mänskliga rättigheter eller lagar.
I det här utbildningsklippet lär du dig mer om religionsfrihet. Fatta ordet! – Religionsfrihet visar exempel och gör jämförelser som ökar förståelsen för begreppets innebörd.

Artikelnummer
Edu991050
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om begreppet religionsfrihet.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Religion och samhälle
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Identitet och livsfrågor
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etik
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• Demokratiska fri­- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Beslutsfattande och politiska idéer
• Några olika stats-­ och styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Undervisningen i Svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

För gymnasiet passar utbildningsklippet att användas i:
• Humanistiska programmet
• Samhällsvetenskapsprogrammet

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in